Teemoja

Terveydenhoito ja turvallisuus

 Suomalaisten terveydenhoito on turvattava!

   Suomi on maa, jossa toimiva ja tasa-arvoinen perusterveydenhoito on hyvinvointiyhteiskunnan perusta — jossa kansalaiset voivat hyvin — jossa jokainen lapsiperhe tuntee arkensa turvalliseksi — jossa vakavasti sairaat saavat laadukasta erikoisterveydenhoitoa — jossa vanhemmat ihmiset voivat luottaa ihmisarvoiseen hoivaan — jossa heikommista kansalaisista pidetään huolta — ja jossa kaikki saavat hoitoa omalla äidinkielellään, suomeksi tai ruotsiksi.
Lue lisää > 

Verotuksen on kannustettava työntekoon ja yrittäjyyteen!

  Suomi on maa, jossa jokaisella työikäisellä kansalaisella on mahdollisuus työllistyä ja osallistua yhteiskunnan rakentamiseen — jossa kukaan ei tunne itseään syrjäytyneeksi — jossa verotus ja sosiaaliturva kannustavat työntekoon — jossa työvoimaa on riittävästi — jossa naisilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet uran luomiseen — ja jossa yritysten tärkeää roolia työllistäjänä ja palvelujen tarjoajana arvostetaan.
  Lue lisää > 
Ympäristö- ja ilmastopolitiikka Suomen on otettava johtava rooli taistelussa ilmastonmuutosta vastaan!

 Suomi kuuluu johtavien ilmastonmuutosta vastaan taistelevien maiden joukkoon
— ja luopuu kokonaan kivihiilen käytöstä 2030-luvulla. Suomessa kaikki uudet rakennukset ovat energianeutraaleja — ja liikenteen päästöt vähenevät merkittävästi. Suomessa jokapäiväisten arjen valintojen hiilijalanjälki pienenee dramaattisesti nykyisestä 68%:sta. Suomessa luonnon monimuotoisuus säilyy — ja maan rannoilla Itämeri lainehtii puhtaana.


 Lue lisää > 

Terveydenhoito ja turvallisuus

 Suomalaisten terveydenhoito on turvattava!


 Suomi on maa, jossa toimiva ja tasa-arvoinen perusterveydenhoito on hyvinvointiyhteiskunnan perusta — jossa kansalaiset voivat hyvin — jossa jokainen lapsiperhe tuntee arkensa turvalliseksi — jossa vakavasti sairaat saavat laadukasta erikoissairaanhoitoa — jossa vanhemmat ihmiset voivat luottaa ihmisarvoiseen hoivaan — jossa heikommista kansalaisista pidetään huolta — ja jossa kaikki saavat hoitoa omalla äidinkielellään, suomeksi tai ruotsiksi.

Teen työtä eduskunnassa seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi ja turvaamiseksi. 

Ennaltaehkäisevä hoito:

 - Suomen ainutlaatuiset julkiset äitiys- ja lastenneuvolapalvelut ovat kaikkien saavutettavissa

 - Sinulla, yli 68-vuotiaalla on mahdollisuus seniorineuvoloiden palveluihin ja säännöllisiin terveystarkastuksiin

 - Koulujen oppilasterveydenhoito toimii ja sillä on riittävät resurssit

 - Sinulla on oikeus hammaslääkärin säännöllisiin tarkastuksiin

 - Mielenterveyden palvelut ovat helposti saavutettavissa mm. ympärivuorokautisen puhelinpalvelun ansiosta

 - Hyvinvointia edistävä toiminta, jota usein tekevät vapaaehtoiset organisaatiot urheilun, kulttuurin ja nuorisotyön piirissä saavat riittävät taloudelliset resurssit ja kuntatason tuen

 - Lapsia ja nuoria kannustetaan leikkiin ja liikuntaan mm. lisäämällä koulujen liikuntatunteja

 - Kansallinen rokotusohjelma toteutetaan niin, että saavutetaan 95% rokotekattavuus

 - Kansallinen rokotusohjelma laajennetaan kattamaan papilloomarokotus pojille ja pneumokokkirokotus yli 65-vuotta täyttäneille

 - Suolistosyöpäseulonta otetaan mukaan ennaltaehkäisevään seulontaohjelmaan 

Perusterveydenhuolto toimivana lähipalveluna

 - Pääset nopeasti vastaanotolle terveyskeskuksessa ilman pitkiä jonotusaikoja

- Terveyskeskuksissa on riittävästi hoitohenkilökuntaa ja keskusten aukioloajat ovat nykyistä pidemmät

- Voit nykyistä monipuolisemmin hyödyntää myös yksityisten terveysalan yritysten palveluja henkilökohtaisen budjetin ja palvelusetelien ansiosta

- Pääset kätevästi säännöllisiin laboratorio-, diabetes- ym. tutkimuksiin

- Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon välillä sujuu kitkattomasti ja kokonaisvaltainen hoitoketju turvataan

- Digitaaliset apuvälineet helpottavat hoitoprosesseja ja parantavat terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon välistä tietojenvaihtoa

- Paperittomille annetaan oikeus julkiseen perusterveydenhoitoon 

Lapsiperheet

- Neuvolapalvelut ovat lähellä ja helposti saavutettavissa

- Lapsiperheet saavat tarvitsemaansa tukea esimerkiksi kotiavun ja väliaikaisen lastenhoidon muodossa

- Perhevapaauudistus toteutetaan RKP:n esittämän 6+6+6 -mallin mukaisesti niin että kummatkin vanhemmat voivat tasapuolisesti osallistua lastenhoitoon

 - Lapsilisien yksinhuoltajalisiä korotetaan

- Raaseporin ja Porvoon sairaaloiden synnytystoiminta on käynnistettävä uudelleen; etäisyys synnytyssairaaloihin ei saa olla kohtuuttoman pitkä   

Vanhustenhuolto ja erityishoivapalvelut

- Perustetaan vanhusasiamiehen virka

- Tuetaan taloudellisesti seniorien aktivointiin (esim. ystäväpalvelu, ulkoilu ja lukeminen) liittyvää vapaaehtoistoimintaa

- Kotihoitopalveluihin osoitetaan riittävät resurssit; koulutettu henkilökunta ja riittävästi aikaa vanhusten hoivaan

- Vanhusten- ja erityishoivapalvelujen henkilöstömitoitusta, laatuvaatimuksia ja valvontaa parannetaan

- Ikäihmisellä, joka ei enää uskalla turvallisuus- tai muista syistä asua omassa kodissaan, on mahdollisuus muuttaa viihtyisään palvelutaloon kohtuullisin kustannuksin

- Kaikilla toimintarajoitteisilla tai vammaisilla henkilöillä on oikeus henkilökohtaiseen tukeen, säännölliseen kuntoutukseen ja asumismuodon valintaan 

Laadukas erikoissairaudenhoito

 - Sairaanhoitopiirien korkealaatuinen toiminta ja rahoitus turvataan

- Aluesairaalat saavat takaisin oikeuden suorittaa anestesiaa vaativia päiväkirurgian toimenpiteitä

- Lääketieteen tutkimuksen rahoitus turvataan 

Sosiaalinen turvallisuus

 - Saat omaishoitajana riittävästi tukea, korvausta ja mahdollisuuksia lepoon

 - Lasten huostaanottotapauksissa huomioidaan aina lasten etu ja lastensuojelun resurssit ovat riittävät

 - Sosiaaliturvaa uudistetaan nykyistä oikeudenmukaisemmaksi ja kannustavammaksi niin että kohtuullinen toimeentulo taataan kaikille

- Erilaisten tukien ja avustusten tilkkutäkki yhtenäistetään

- Apua tarvitsevat saavat henkilökohtaista neuvontaa sosiaalipalveluista

-  Digitaalisten palvelujen tarjontaa ja käyttöä lisätään hakemusten käsittelyssä

 - Ketään ei jätetä yksin ongelmiensa kanssa 

Työ ja yrittäjyys

Verotuksen on kannustettava työntekoon ja yrittäjyyteen!

 Suomi on maa, jossa jokaisella työikäisellä kansalaisella on mahdollisuus työllistyä ja osallistua yhteiskunnan rakentamiseen — jossa kukaan ei tunne itseään syrjäytyneeksi — jossa verotus ja sosiaaliturva kannustavat työntekoon — jossa työvoimaa on riittävästi — jossa naisilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet uran luomiseen — ja jossa yritysten tärkeää roolia työllistäjänä ja palvelujen tarjoajana arvostetaan.

   Teen työtä eduskunnassa seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi ja turvaamiseksi.  

Korkeampi työllisyysaste

- Useammalla meistä on työtä ja työllisyysaste saadaan nousemaan Ruotsin tasolle eli yli 80%:iin

- Estämme nuorten syrjäytymistä tarjoamalla riittävät resurssit kuntien etsivälle nuorisotyölle

- Voimme taata nuorille koulun jälkeisen opiskelu- tai työpaikan - Tuloveroa alennetaan

- Sosiaaliturvasta tehdään kannustavaa niin että tuet alenevat hitaammin kuin palkkatulot nousevat

- Työpaikkakiusaaminen ja työntekijöiden loppuunpalamisen riskit otetaan tosissaan ja niiden ehkäisemiseksi ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin työpaikoilla

 - Käynnistetään kansallinen työterveyden kehittämisohjelma 

Tasa-arvoiset työmarkkinat

- Samanarvoisesta työstä maksetaan samaa palkkaa

- Perheen perustaminen ei vaikuta eri tavalla puolisoiden ura- ja palkkakehitykseen - Perhevapaauudistus toteutetaan RKP:n 6+6+6 -mallin mukaisesti

- Naisten syrjintä työelämässä raskauden takia loppuu välittömästi

- Yrittäjille voidaan tarjota mahdollisuus joustavaan vanhempainvapaaseen 

Yrittäjyys ja yritteliäisyys

- Pienyritysten kasvua kannustetaan tukemalla ensimmäisen työntekijän palkkaamista

- Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia työnantajan ja työntekijän välillä hyödynnetään nykyistä enemmän

- Yrittäjyyttä edistetään kilpailukykyisellä yhteisöverokannalla

 - Hoitoalan yksinyrittäjien, kuten fysioterapeuttien ja hammaslääkäreiden toimintaedellytykset varmistetaan

- Kotitalousvähennystä korotetaan, jolloin etenkin pienyritysten palvelujen kysyntä kasvaa

- Perintö- ja lahjavero poistetaan perheyrityksiltä sukupolvenvaihdostilanteissa

 - Ulkomaisen työvoiman tarveharkinta poistetaan 

Ympäristö- ja ilmastopolitiikka  

Suomen on otettava johtava rooli taistelussa ilmastonmuutosta vastaan!

 Suomi kuuluu johtavien ilmastonmuutosta vastaan taistelevien maiden joukkoon — ja luopuu kokonaan kivihiilen käytöstä 2030-luvulla. Suomessa kaikki uudet rakennukset ovat energianeutraaleja — ja liikenteen päästöt vähenevät merkittävästi. Suomessa jokapäiväisten arjen valintojen hiilijalanjälki pienenee. Suomessa luonnon monimuotoisuus säilyy — ja maan rannoilla Itämeri lainehtii puhtaana.

Teen työtä eduskunnassa seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi ja turvaamiseksi. 

Kattavat energiaratkaisut

 - Osallistumme aktiivisesti EU:n ilmastostrategiatyöhön ja näytämme esimerkkiä maailmalle

- Uusiutuvan energian osuutta lisätään sekä tuotannossa että kulutuksessa

- Teollisuutta ohjataan kestäviin valintoihin taloudellisin kannustimin (esim. energiavero)

- Rakennuslainsäädäntöä uudistetaan niin, että rakennuksen kokonaishiilijalanjälki ilmoitetaan rakennuslupahakemuksissa

- Hiiltä varastoivaa puurakentamista edistetään 

Kestäviä liikenneratkaisuja

- Joukkoliikenne toimii ja reittejä sekä aikatauluja kehitetään niin että joukkoliikenteen kilpailukyky paranee

- Rauta- ja raitiotieverkostoa kasvatetaan ja parannetaan erityisesti väkirikkaalla Uudellamaalla

- Rannikkoradan kuntoa parannetaan

- Sähkö- ja hybridiautojen käyttöönottoa edistetään mm. verohelpotuksilla ja latausverkostoa laajentamalla

 -Lentoveron säätämisestä päätetään EU:ssa ja se otetaan käyttöön kaikissa EU-maissa 

Arjen helpot valinnat

- Kansalaisten kuluttajaneuvontaa lisätään arjen kulutustottumusten ympäristövaikutuksista (68% kuluttajien hiilijalanjäljestä syntyy arkipäivän valinnoista)

- Lisätään ekologisesti kestäviä valintoja ja vähennetään hävikkiä

- Käytetään rakennuksissa kestäviä lämmitysratkaisuja ja säädetään sisälämpötilaa tilanteen mukaan

- Yleisimpien (pakkaus)materiaalien (muovi, paperi, lasi, metalli) kierrätyksestä tehdään helpompaa

- Vähennetään muovien käyttöä merkittävästi 

Luonnon monimuotoisuus

- Huomioidaan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen kaikissa maankäytön ja ympäristöön kohdistuvissa toimenpiteissä.

- Ylläpidämme ekologisesti kestävää maa- ja metsätaloutta

- Pienennämme merkittävästi Itämeren rehevöitymistä

- Estämme fosforin ja muiden haitallisten kemikaalien valumisen vesistöihin

- Kaikki suomalaiset saavat elää ja liikkua puhtaassa luonnossa