Teman

Vård och trygghet

Din hälsovård ska vara säkrad!

 Mitt mål:
  Finland är ett land, där en fungerande och jämlik bashälsovård är grunden för vårt välfärdssamhälle, där medborgarna mår bra, där varje barnfamilj känner sig trygg i sin vardag, där den som blir allvarligt sjuk får högklassig specialistvård, där de äldre kan lita på en mänskovärdig ålderdom, där vi tar hand om dem som inte klarar sig själva och där alla får vård på sitt eget modersmål, svenska eller finska.

Läs mera > 

Arbete och företagsamhet

Beskattningen måste sporra till arbete och företagsamhet!

 Mitt mål:
 Finland är ett land, där alla medborgare i arbetsför ålder har möjlighet att jobba och delta i det gemensamma samhällsbygget, där ingen ung känner sig utstött, där beskattningen och socialskyddet sporrar till arbete, där tillgången till arbetskraft är tillräcklig, där kvinnorna har jämlika möjligheter att göra karriär och där företagens viktiga roll som sysselsättare och tjänsteproducenter uppskattas
.

 Läs mera > 

Miljö och klimatpolitik

 Vi ska vara bäst i kampen mot klimatförändringen!

Mitt mål:
Finland hör till de ledande länderna i fråga om att stoppa klimatförändringen, där användandet av kolkraft frångås på 2030-talet, där nya byggnader är energineutrala, där trafikens utsläpp minskat avsevärt, , där det är lätt att göra klimatsmarta val, där naturens mångfald bevarats och där Östersjön är ren och frisk.

 Läs mera > 


Vård och trygghet

  Din hälsovård ska vara säkrad!
 
 Finland är ett land, där en fungerande och jämlik bashälsovård är grunden för vårt välfärdssamhälle, där medborgarna mår bra, där varje barnfamilj känner sig trygg i sin vardag, där den som blir allvarligt sjuk får högklassig specialistvård, där de äldre kan lita på en mänskovärdig ålderdom, där vi tar hand om dem som inte klarar sig själva och där alla får vård på sitt eget modersmål, svenska eller finska. 


Jag arbetar i riksdagen för

  Den förebyggande vården

- att vår unika mödra- och barnrådgivning är offentlig service tillgänglig för alla

- att seniorrådgivning med regelbundna hälsokontroller möjliggörs dig som är över 68 år

-att skolornas elevvård är fungerande och har tillräckliga resurser

- att du har rätt till regelbunden tandkontroll

- att psykvården är lättillgänglig med en låg tröskel att få hjälp, tex. 24/7 telefonjour

- att det hälsofrämjande arbetet ges tillräcklig tyngd och finansiering, dvs. frivillig och kommunal verksamhet inom idrott, kultur och ungdomsarbete

- att barn och unga uppmuntras att leka och röra på sig, flera gymnastiktimmar i skolan

 - att det nationella vaccinationsprogrammet förverkligas med en täckning på över 95 % överallt i Finland

- att vaccinationsprogrammet utvidgas med papillomvaccin åt pojkar och pneumokockvaccin åt äldre (> 65 år)

- att tarmcancer medtas i screeningsprogrammet 

• Bashälsovård som fungerande närservice

- att du snabbt får tid på hälsocentralen, utan att köa

- att personalresurserna är tillräckliga och öppethållningstiderna längre

- att du i större utsträckning än nu kan välja din vård och utnyttja de privata vårdbolagens tjänster genom servicesedlar eller personlig budget

- att du behändigt kan komma på regelbundna labprov, diabeteskontroller, mm.

 - att samarbetet mellan social- och hälsovården fungerar friktionsfritt, så att din helhetsvård är säkrad

 - att digitala hjälpmedel underlättar smidiga vårdprocesser och samarbetet mellan hälsocentral och specialsjukhus

- att papperslösa har rätt till offentlig bashälsovård 

• Barnfamiljerna

  - att rådgivningstjänsterna är nära och lätta att nå

- att barnfamiljer får praktiskt stöd i vardagen när det behövs, såsom hemhjälp eller tillfällig barnvakt

 - att familjeledighetsreformen genomförs enligt SFP:s 6+6+6, så att båda föräldrarna jämlikt kan delta i vården av barnen

 - att barnbidragets ensamförsörjartillägg höjs

- att Raseborg och Borgå sjukhus återfår sin förlossningsverksamhet, avståndet till närmaste sjukhus får inte vara för långt, 

• Äldre- och specialomsorgen

- att det inrättas en tjänst som äldreombudsman

- att aktivitet och frivilligverksamhet för seniorer, som promenadsällskap och läshjälp, får stöd och finansiering

- att hemvården har tillräckliga resurser, utbildad personal och tid för de äldre

 - att personaldimensioneringen, kvalitetskraven och övervakningen inom äldre

- och specialomsorgen förstärks

 - att du som är ensam och inte längre klarar dig i ditt hem har subjektiv rätt att flytta till ett trivsamt och tryggt serviceboende, med rimliga kostnader

- att du som har funktionshinder eller en utvecklingsstörning har rätt till personlig assistans, regelbunden rehabilitering och rätt att välja ditt boende 

• Högklassig specialsjukvård

- att sjukvårdsdistriktens kvalitativa verksamhet och finansiering tryggas

 - kretssjukhusen återfår möjligheten att utföra normal dagkirurgi

 - finansieringen av forskning inom medicin säkerställs   

• Social trygghet

  - att du som är närståendevårdare får tillräckligt stöd, ersättning och möjlighet till vila

- att barnets bästa alltid beaktas i barnskyddsfall och att resurserna inom barnskyddet är tillräckliga

- att socialskyddet genomgår en totalförnyelse så att det är rättvist, sporrande och ger en skälig utkomst åt alla

- att lapptäcket av olika bidrag och stöd förenhetligas

- att du som behöver hjälp får personlig rådgivning av socialvårdaren

- att användandet av digitala tjänster och automation i ansökningsförfarandet ökar
 
- att ingen lämnas ensam med sina problem 

(b)

Arbete och företagsamhet

Beskattningen måste sporra till arbete och företagsamhet!

 Finland är ett land, där alla medborgare i arbetsför ålder har möjlighet att jobba och delta i det gemensamma samhällsbygget, där ingen ung känner sig utstött, där beskattningen och socialskyddet sporrar till arbete, där tillgången till arbetskraft är tillräcklig, där kvinnorna har jämlika möjligheter att göra karriär och där företagens viktiga roll som sysselsättare och tjänsteproducenter uppskattas. 

Jag arbetar i riksdagen för

 • En höjd sysselsättningsgrad

   - att flera av oss har jobb och att sysselsättningsgraden stiger till Sveriges nivå dvs över 80%

 - att förhindra de ungas marginalisering genom tillräckliga resurser för den uppsökande verksamheten i kommunerna

 - att de unga efter avslutad skolgång garanteras en studie

- eller arbetsplats

 - att inkomstskatten sänks

 - att socialskyddet är sporrande så, att bidragen sjunker långsammare än vad löneinkomsterna stiger

 - att mobbning och utbrändhet på arbetsplatsen tas på allvar och åtgärdas

 - att ett nationellt program för bättre arbetshälsa uppgörs 

• En jämställd arbetsmarknad

- att rätten till lika lön för likvärdigt arbete genomförs

 - att bildande av familj inte ojämlikt påverkar föräldrarnas karriär- och löneutveckling

- att familjeledighetsreformen genomförs enligt SFP:s 6+6+6 modell

- att diskrimineringen av kvinnor i arbetslivet på grund av graviditet omedelbart upphör 

- att flexibla lösningar att utnyttja rätten till föräldraledighet möjliggörs för företagare • Företagsamhet

  - att mindre företag kan växa och att anställningen av den första arbetstagaren stöds - att lokala avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren utnyttjas i större utsträckning

 - att samfundsskatten är på en konkurrenskraftig nivå

- att verksamhetsförutsättningarna för ensamföretagare inom vårdbranschen garanteras

 - att hushållsavdraget höjs, vilket ger arbete åt främst småföretagare i branschen

 - att arvs- och gåvoskatten avskaffas vid generationsväxlingar i familjeföretag - att slopa behovsprövningen av utländsk arbetskraft 

Miljö och klimatpolitik

Vi ska vara bäst i kampen mot klimatförändringen!

Finland hör till de ledande länderna i fråga om att stoppa klimatförändringen, där användandet av kolkraft frångås på 2030-talet, där nya byggnader är energineutrala, där trafikens utsläpp minskat avsevärt, där det är lätt att göra klimatsmarta val, där naturens mångfald bevarats och där Östersjön är ren och frisk. 

Jag arbetar i riksdagen för

• Övergripande energilösningar

- att vi aktivt deltar i EU:s stategiarbete och föregår med gott exempel - att andelen förnybar energi ökar både i produktionen och i konsumtionen

- att industrin gör hållbara val genom ekonomiska styrmedel (energiskatt, mm.)

 – att byggnadslagstiftningen ses över och att byggnadens helhetsklimatavtryck anges vid bygglovsansökan

- att vi främjar byggande av trähus, som fungerar som utmärkta kollager 

• Hållbar trafik

 - att kollektivtrafiken fungerar och att rutterna och tidtabellerna görs upp så att användandet är ett verkligt alternativ

- att järn- och spårvägsnätet byggs ut, framför allt i det invånartäta Nyland - att kustbanan förbättras

- att ibruktagande av el- och hybridbilar ökar med hjälp av skattelättnader och ett tätare laddningsnät

 - att flygskattens införande besluts av EU, och i så fall i alla eu-länder 

• Naturens mångfald

- att naturens biodiversitet alltid beaktas vid planering av ingrepp i miljön

- att vi upprätthåller ett ekologiskt hållbart jord- och skogsbruk - att övergödningen av Östersjön drastiskt minskar

 - att utsläppen av fosfor- och andra kemikalier i våra vattendrag förhindras

- att vi får leva och röra oss i en ren och frisk natur